Reklama

List Pasterski na Wielki Post 2005

Te słowa wzywające do pokuty będziemy słyszeć w świętym czasie Wielkiego Postu bardzo często. Kierując do Was ten List Pasterski, chciałbym przypomnieć najważniejsze zasady dotyczące Wielkiego Postu, aby z pożytkiem duchowym i z prawdziwą radością przeżywać Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

1. Chwała Tobie, Słowo Boże.

Liturgia I Niedzieli Wielkiego Postu w wielkim skrócie kreśli sytuację człowieka w świecie. Najpierw przez lekturę z Księgi Rodzaju Kościół przypomina o naszych początkach i o dziedzictwie, które wraz z ludzką naturą niesiemy. Człowiek, stworzony przez Boga, został umieszczony w raju, obdarzony szczęściem. Warunkiem zatrzymania tego szczęścia, było posłuszeństwo wobec Stwórcy. Niestety, stało się inaczej. Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze: przez nieposłuszeństwo pierwszych ludzi grzech wszedł na świat (por.: Rz 5, 12). Ewangelia natomiast ukazuje Jezusa, który podobnie jak pierwsi ludzie, został poddany pokusie szatana: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon (Mt 4, 9). Jezus odpowiedział zdecydowanie: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" (Mt 4, 10). Pan Jezus uczy odważnej postawy wobec szatana. Zło należy odrzucić. Trzeba zawierzyć Panu Bogu, który pragnie ocalić swoje stworzenie. Święty Paweł w następujący sposób wyjaśnia misję Jezusa: Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi (Rz 5, 18). Nasza historia, choć obciążona grzechem, posiada nadzieję usprawiedliwienia w posłuszeństwie Jezusa.

2. Czym jest Wielki Post?

Wielki Post, trwający 40 dni, służy przygotowaniu do obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje wiernych do obchodu paschalnego misterium przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty (por.: Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, nr 27). Tak więc Wielki Post nie istnieje sam dla siebie, ale jest drogą do osiągnięcia innego, ważnego dla chrześcijanina celu. W okresie Wielkiego Postu wpatrujemy się w Jezusa, który umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował (J 13, 1), który swoim uczniom obmywał nogi (por. J 1, 4n). Wpatrujemy się w Jezusa, który przyjął własne wyniszczenie spełniając wolę Ojca. Wielki Post jest czasem poznawania Jezusa, zwłaszcza Jego posłuszeństwa Ojcu. Jest czasem poznawania Jezusa cierpiącego i umierającego na krzyżu. Dopiero poznając Jezusa możemy należycie ocenić siebie. Świętemu Piotrowi wydawało się, że zna swojego Mistrza, bo był Jego uczniem. Trzeba jednak było spotkania się z Jezusem pojmanym i poniżonym, aby Piotr wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał (Łk 22, 62).

3. Modlitwa, post i jałmużna.

Reklama

Tradycja kościelna w Polsce, wypracowała bogate formy przeżywania okresu Wielkiego Postu wyrosłe ze świętej liturgii. Jest nią modlitwa, zwłaszcza modlitwa wspólnotowa jak: nabożeństwa pasyjne, Gorzkie Żale czy nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane w kościołach parafialnych, a nawet w prywatnych domach. Bardzo pożyteczne są rekolekcje wielkopostne połączone z sakramentem pojednania. Wielki Post jest także czasem praktykowania w większym wymiarze postu, czyli dobrowolnie przyjętego umartwienia. W tym czasie nie organizujemy zabaw i nich nie uczestniczymy. Oprócz piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, pielęgnujemy zwyczaj podejmowania dodatkowych zobowiązań pokutnych: ograniczanie posiłków, abstynencja od napojów alkoholowych i od palenia papierosów, rezygnacja ze słodyczy i innych przyjemności... Pamiętajmy jednak, że nie chodzi tylko o wytrwanie w dobrych postanowieniach przez 40 dni. Chodzi raczej o przywrócenie prawdziwie ludzkiego i Bożego charakteru naszego życia, który przez grzeszne przyzwyczajenia został naruszony, albo nawet zupełnie zniszczony.

Oprócz modlitwy i postu, bardzo ważną rolę w życiu chrześcijanina odgrywa jałmużna. Jest ona nieco dzisiaj zapomniana i sprowadzana do jakiegoś gestu, który ma doraźnie pomóc osobie potrzebującej. Tymczasem w Liturgii Kościoła czytamy: Jałmużna uwalnia od śmierci. Ona oczyszcza z każdego grzechu. Woda gasi płonący ogień a grzechy gładzi jałmużna (Resp. do Jutrzni z soboty I tygodnia Wielkiego Postu). Jakiś datek pieniężny, pomoc samotnej matce, opłacenie w szkole obiadu dla dziecka z ubogiej rodziny, przynosi o wiele więcej korzyści samemu ofiarodawcy. Pamiętajmy o ewangelicznej ubogiej wdowie, którą Pan Jezus pochwalił, ponieważ podzieliła się swoim ubóstwem (por. Mk 12, 41-44).

4. Eucharystia - darem miłosierdzia.

Rozpoczynający się Wielki Post przeżywamy w trwającym Roku Eucharystii. Boże miłosierdzie, którego oczekujemy, w Eucharystii znajduje swój pełny wyraz. W niej Chrystus przedkłada nam na nowo ofiarę spełnioną raz na zawsze na Golgocie. Choć jest w niej obecny jako zmartwychwstały, nosi znaki swej męki, której "pamiątką" jest każda Msza św., jak nam przypomina liturgia aklamacją po konsekracji: "Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie..." (por.: Mane nobiscum Domine, nr 15). Dar Eucharystii jest odpowiedzią na pokutne wołanie o miłosierdzie: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.
W Liście Pasterskim na rozpoczęcie Roku Eucharystii, przedstawiłem dwa zadania: zwrócić uwagę na czas i miejsce sprawowania Eucharystii oraz zadanie odbudowania poczucia wspólnoty wśród ludzi wierzących.
- Czas i miejsce sprawowania Eucharystii to czas i miejsce objawiającego się Bożego miłosierdzia. Korzystanie z sakramentów św., udział w liturgii Mszy św., słuchanie słowa Bożego, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, związane jest ze świątynią, z kościołem parafialnym. Trzeba dołożyć starań, aby z tego miejsca Bożego Miłosierdzia jak najpełniej korzystać. Oczywiście, miejsce sprawowania Eucharystii i innych Bożych Tajemnic, powinno być otoczone należytą troską wszystkich wiernych.
- Budowanie wspólnoty wśród ludzi wierzących. We wspomnianym Liście pisałem: "Rok Eucharystii będzie więc okazją do nowego odkrycia prawdy o wspólnocie, czyli komunii w Kościele, a także odnalezienia dla siebie właściwego miejsca we wspólnocie. Praca nad budowaniem wspólnoty dokonuje się najpierw w rodzinach, a następnie w parafiach, gdzie wierni gromadzą się na Eucharystię". Wielki Post jest właśnie tym wyjątkowym okresem, który człowieka zbliża do Pana Boga i jednocześnie zbliża ludzi do siebie.
Zdumiewająca jest ofiarność naszych wiernych w wypadkach nadzwyczajnych. Na pomoc dotkniętym klęską żywiołową w Azji Południowo-Wschodniej zebraliśmy w styczniu i przekazaliśmy z naszej Archidiecezji ponad 200 tysięcy złotych.
Nie wolno jednak zapomnieć, że obok wielkich tragedii, całkiem blisko nas rozgrywają się często tragedie poszczególnych ludzi. Ich cierpienia nie mają szczęścia do efektownych reportaży, pierwszych stron gazet... Wielki Post przez modlitwę i umartwienie otwiera nasze oczy, i pomaga widzieć świat w pełnej prawdzie. Sami potrzebując i oczekując Bożego miłosierdzia, ofiarujmy swój gest miłosierdzia naszym bliźnim. Niech nie będzie wśród nas ludzi samotnych i opuszczonych.

Zakończenie

Na Wielki Post podejmijmy bardziej konkretne postanowienia.
- Rodzice, katecheci, nauczyciele niech uczą dzieci i młodzież wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka...
- Niech księża proboszczowie zadbają, aby w każdej parafii - jeżeli jeszcze ich nie ma - zostały powołane parafialne zespoły charytatywne CARITAS.
- Niech nasi diecezjanie pracujący na różnych stanowiskach władz samorządowych czy państwowych pamiętają, że najbardziej właściwym sprawdzianem ich człowieczeństwa jest drugi człowiek, zwłaszcza bezrobotny, opuszczony, bezradny... Nasi katoliccy przedstawiciele do Senatu czy Sejmu RP niech dołożą starań, aby w naszej Ojczyźnie było godne miejsce dla każdego jej obywatela.
- Zwracam się także do pracodawców i pracobiorców. Ci, którzy tworzą miejsca pracy, oddają do dyspozycji swoje pieniądze i swój organizacyjny talent. Ci, którzy w tych zakładach pracują, dają swój wysiłek intelektualny lub fizyczny. Jedni bez drugich istnieć nie mogą. Niech czas Wielkiego Postu pozwoli zrezygnować z egoizmu jednych czy drugich na rzecz dobra wspólnego.
- Chorzy i cierpiący, niech za wzorem cierpiącego i umierającego Jezusa, mają odwagę ofiarować swoje cierpienie dla dobra innych.

Drodzy Bracia i Siostry!
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4b).
W trudach i kłopotach codziennych zajęć, także w trudach zdobywania chleba naszego, powszedniego, otwórzmy serca na słowo, które pochodzi z ust Bożych. Ono uczy, napomina, nawołuje, zachęca, a przede wszystkim jest Słowem Bożego miłosierdzia

Niech Pan Bóg, na drodze do duchowego odnowienia i nawrócenia, umocni Wasz trud swoim błogosławieństwem.

Białystok, I Niedziela Wielkiego Postu 2005. Abp Wojciech Ziemba
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Błagam i proszę, niech w październiku zapełnią się ławki w kościele na nabożeństwach różańcowych

2022-10-03 07:30

[ TEMATY ]

różaniec

o. Leon Knabit

Piotr Drzewiecki

Październik to miesiąc różańcowy, więc i my dzisiaj o różańcu.

Na początku warto przypomnieć, że jest to modlitwa, która przyszła z samego nieba. Wysłannik Boga, archanioł Gabriel zwrócił się do Maryi z Nazaretu: Zdrowaś (Bądź pozdrowiona) Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławiona jesteś między niewiastami i (błogosławion owoc żywota Twojego – to św. Elżbieta). Kościół dodał do tego Imię Jezus oraz gorące wezwanie: święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Modlitwę tę rozpowszechnili dominikanie ustalając, że przy odmawianiu Zdrowasiek będziemy z nimi łączyli rozważanie tajemnic z życia Chrystusa – radosnych, bolesnych i chwalebnych. Każdą tajemnicę rozpoczynano Modlitwą Pańską, a więc znów głos z nieba, bo od samego Pana Jezusa, a kończono dziesiątek uwielbieniem Trójcy świętej. Tak jest do dzisiaj.

CZYTAJ DALEJ

Watykan: w połowie października poznamy Dokument dla etapu kontynentalnego Synodu

2022-10-03 16:30

[ TEMATY ]

synod

Adobe Stock

Członkowie XV Rady Zwyczajnej Synodu Biskupów zatwierdzili wypracowany przez zespół ekspertów z całego świata Dokument dla etapu kontynentalnego Synodu Biskupów 2023. Został on opracowany jednocześnie w języku włoskim i angielskim i przekazany Ojcu Świętemu. Będzie upubliczniony w połowie października i wysłany jednocześnie do wszystkich biskupów – informuje Sekretariat Generalny Synodu Biskupów.

W centrum prac grona 50 osób znalazło się 112 syntez Konferencji Episkopatów (ze 114), ale także syntezy Katolickich Kościołów Wschodnich, zgromadzeń zakonnych, stowarzyszeń i ruchów kościelnych, dykasterii watykańskich oraz wnioski indywidualne, które dotarły do Sekretariatu Generalnego Synodu. Prace nad tym materiałem trwały od 22 września do 2 października we Frascati pod Rzymem w Centrum Jana XXIII. Na zakończenie obrad spotkał się z jego redaktorami na audiencji prywatnej papież Franciszek. Dokument ten zostanie zaproponowany do rozeznania Ludowi Bożemu na drugi etap procesu synodalnego 2021-2023.

CZYTAJ DALEJ

Zabrze: W sortowni odpadów znaleziono zwłoki noworodka

2022-10-04 14:22

Adobe.Stock

Zwłoki noworodka odnaleziono w sortowni przy miejskim składowisku odpadów w Zabrzu. Ciało zauważył jeden z pracowników. Policja i prokuratura starają się ustalić skąd zwłoki dziecka zostały przywiezione. Wkrótce powinna zostać przeprowadzona sekcja zwłok.

Mł. asp. Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji powiedział PAP, że ciało znaleziono w minioną sobotę. Policja ani prokuratura wcześniej nie informowały o tej sprawie. "Tego dnia po 9 otrzymaliśmy informację o znalezieniu zwłok noworodka w sortowni odpadów przy ul. Cmentarnej. Ciało zauważył jeden z pracowników podczas sortowania odpadów, które są tam regularnie przywożone" - powiedział rzecznik.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję